‘kills’ historical pictures (exact matches)

Apollo kills Python
Apollo kills Python
Hercules kills the hydra
Hercules kills the hydra
Cadmus kills the dragon
Cadmus kills the dragon
Romulus kills his brother Remus
Romulus kills his brother Remus
Mercury kills Argus
Mercury kills Argus
David kills Goliath
David kills Goliath
Apollo kills Koronis
Apollo kills Koronis
Cain kills Abel
Cain kills Abel