‘fungi’ historical pictures (exact matches)

Poisonous Fungi
Poisonous Fungi
France (Perigord): black truffle (Tuber cibarium)
France (Perigord): black truffle (Tuber cibarium)
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
Edible and poisonous mushrooms
A fungus (Cortinarius purpurascens?): three fruiting bodies, one sectioned
A fungus (Cortinarius purpurascens?): three fruiting bodies, one sectioned
A puff ball (Lycoperdon species)
A puff ball (Lycoperdon species)