‘Neues Gebirgsgeschütz’ historical pictures (exact matches)

Neues Gebirgsgeschütz der Oesterreicher an der Tara (Albanien)
Neues Gebirgsgeschütz der Oesterreicher an der Tara (Albanien)
  • First
  • < Prev
  • Next >