‘Minamoto Yoritomo’ historical pictures (exact matches)

The Actors Arashi Sangoro II as Minamoto no Yoritomo (right), Segawa Kikunojo II as Yuki Onna (center), and Ichimura …
The Actors Arashi Sangoro II as Minamoto no Yoritomo (right), Segawa Kikunojo II as Yuki Onna (center), and Ichimura …
Lord Minamoto Yoritomo Captures Takadate Castle in His Conquest of Mutsu Province, and View of the Coast of Mutsu …
Lord Minamoto Yoritomo Captures Takadate Castle in His Conquest of Mutsu Province, and View of the Coast of Mutsu …
Gorômaru and Minamoto Yoritomo
Gorômaru and Minamoto Yoritomo
Minamoto no Yoritomo Hiding in a Tree
Minamoto no Yoritomo Hiding in a Tree
Inro with General Minamoto no Yoritomo, netsuke in the form of a peach, ojime
Inro with General Minamoto no Yoritomo, netsuke in the form of a peach, ojime
Actors Ichimura Uzaemon IX as Kajiwara Genta no Kagetoki (Left), Segawa Kikunojô II as Yuki Onna (Center), and Arashi …
Actors Ichimura Uzaemon IX as Kajiwara Genta no Kagetoki (Left), Segawa Kikunojô II as Yuki Onna (Center), and Arashi …
Minamoto Yoritomo
Minamoto Yoritomo
Samurai
Samurai