‘Anthropology’ historical pictures (exact matches)

Hospoa, Paszro, Koyona, Kowako
Hospoa, Paszro, Koyona, Kowako
Festival of the dead of the Bororo Indians of Central Brazil
Festival of the dead of the Bororo Indians of Central Brazil
Parsee Towers of Silence (interior)
Parsee Towers of Silence (interior)
Zuni Sashes
Zuni Sashes
Atotarho – War Chief
Atotarho – War Chief
Sweat house
Sweat house
Stone Giant or Cannibal
Stone Giant or Cannibal
Lone Dog's Winter Count
Lone Dog's Winter Count